Foto: Shutterstock

Meer levensloopbestendige woningen

HAAKSBERGEN - Er is in Haaksbergen behoefte aan levensloopbestendige woningen voor senioren en eengezinswoningen voor gezinnen en starters. Als er meer passend aanbod komt voor senioren, dan komen er automatisch grotere woningen beschikbaar voor jongere generaties. De oplossing zit in eerste instantie dan ook in het doorstromen van de oudere generatie naar een geschiktere woning. Doordat er nu te weinig koopwoningen voor gezinnen zijn, is er meer druk ontstaan op de markt voor huurwoningen. Dat zijn enkele van de belangrijkste uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek.

Het woonbehoefteonderzoek is enkele maanden geleden uitgevoerd; ruim 1.100 mensen vulden een vragenlijst in. De gemeente wilde zo helder krijgen aan welke woningtypen behoefte is, in welke mate en in welke kernen. De woningvoorraad moet immers zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag. Daarvoor is een woonvisie nodig. De uitkomsten van het gehouden onderzoek worden gebruikt voor het opstellen van de visie.

Meer zelfstandigen
Uit het woonbehoefteonderzoek komt ook naar voren, dat het aantal eenpersoonshuishoudens en daarmee het totale aantal huishoudens de komende tien jaar licht groeit. Daartegenover staat een dalend inwoneraantal. Tegelijkertijd heeft Haaksbergen ook te maken met de vraag naar woningen vanuit de regio. De komende tien jaar is er in Haaksbergen vooral behoefte aan levensloopbestendige woningen. Dat zijn bijvoorbeeld appartementen, maar ook zogeheten nul-treden woningen, met brede deurposten en zonder trap en drempels. In de kerkdorpen is die behoefte er ook, maar dan beperkt in aantal.

Doorschuiven
Op kortere termijn is er in Haaksbergen ook behoefte aan vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen voor gezinnen. Maar de oplossing zit vooral in het doorschuiven van senioren. Haaksbergen heeft te maken met vergrijzing en een toenemende vraag naar zorg aan huis en geclusterd wonen, waarbij mensen met een bepaalde zorgvraag samenleven. Daar moet op worden ingespeeld. Mocht het doorschuiven niet voldoende op gang komen, dan wil de gemeente meer nieuwbouw voor starters. De gemeente wil de uitkomsten van het onderzoek in de zomer nader bespreken met betrokken partijen. Wethouder Jan-Herman Scholten is tevreden met het proces tot nu toe: “Ik ben blij met de informatie die we nu van inwoners ontvangen hebben. Het geeft een duidelijke richting mee. Ook de komende tijd nemen we hun adviezen ter harte”, aldus de wethouder.

Meer berichten
 
Auto zoeker