Plan voor nieuwe school op plek Dr. Ariëns

Plan voor nieuwe school op plek Dr. Ariëns

HAAKSBERGEN – Het college van B&W en Stichting Keender wijzen in goed overleg met elkaar de plek waar basisschool Dr. Ariëns is gevestigd aan als beste locatie voor een nieuw schoolgebouw voor de beoogde fusieschool Holthuizen en Dr. Ariëns. Uit eerder locatieonderzoek blijkt dat meer ruimte nodig is voor de nieuwbouw dan alleen het terrein van de huidige school. Die ruimte is er na sloop van het naastliggende oude wijkgebouw. Ook de verouderde gymzaal bij de school wordt gesloopt. Bekeken wordt nog of deze vervangen wordt.

Het Haaksbergse onderwijs heeft te maken met afnemende leerlingenaantallen. Daardoor is er een behoorlijke leegstand ontstaan in de bestaande schoolgebouwen. De basisscholen Dr. Ariëns en Holthuizen zijn daarom van plan hun krachten te bundelen om goede kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven bieden. De huidige schoolgebouwen voldoen niet meer voor de nieuwe fusieschool en het hedendaagse onderwijs. Burgemeester en wethouders en schoolbestuur Keender willen nieuwe huisvesting aan de Adriaen Brouwerstraat. Deze locatie ligt centraal in het voedingsgebied van de nieuwe fusieschool. Voor de nieuwe onderwijshuisvesting gaat niet alleen de bestaande school tegen de vlakte. Ook het wijkgebouw en de gymzaal moeten wijken. Beide gebouwen zijn volgens de gemeente in slechte staat.

Planning
Volgend schooljaar gaan de leerlingen van Dr. Ariëns tijdelijk naar het gebouw van de Holthuizen. "Daarmee komt de plek van de beoogde nieuwbouw vrij voor de bouw van de fusieschool en worden kosten voor tijdelijke huisvesting bespaard”, vertelt wethouder Scholten. Voor het terrein waar nu nog de Holthuizen gevestigd is moet nog een nieuwe invulling gevonden worden. Woningbouw ligt voor de hand. In het financieel herstelplan en in de Begroting 2021 is al rekening gehouden met de nieuwe basisschool, maar of de huidige plannen doorgaan is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling om de nieuwe school in 2023 te openen. Voor die tijd moet er onder andere nog een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Daarover vinden gesprekken plaats met omwonenden.

Meer berichten
 
Auto zoeker